(3) آیا می دانید؟

آیا می دانید نسبت شهدای روحانی سراسر کشور نسبت به سایر اقشار چند در صد می باشد؟

با توجه به آمار شهدای روحانی سراسر کشور که سه هزار و نهصد و نود و سه نفر است اگر این درصد را نسبت به جمعیت روحانی با مردم مقایسه کنیم، فراگیری شهدای روحانی تقریباً چهار برابر بیشتر از سایر اقشار است. 

/ 0 نظر / 9 بازدید