# کامه

شهید علیرضا توکلی کامه علیا(تربت حیدریه)

رمضانعلی نام پدر  ١٨/٠۵/١٣۴١ تاریخ تولد شیعه مذهب سطح ٣ تحصیلات   محل تحصیل   مسئولیت اجتماعی رزمی تبلیغی مسئولیت نظامی   آخرین عملیات ٠١/٠٢/١٣۶۶ تاریخ شهادت   عامل شهادت پنجوین محل شهادت گلزار شهدای کامه علیا مزار شهید
/ 0 نظر / 8 بازدید